Top / 問題I-1-2-2
問題I-1-2-2

乗法公式 にもどる

【問題I-1-2-2】次の式を展開せよ.

(1) exI01020201.gif   (2) exI01020202.gif   (3) exI01020203.gif

(4) exI01020204.gif   (5) exI01020205.gif   (6) exI01020206.gif

(7) exI01020207.gif   (8) exI01020208.gif   (9) exI01020209.gif

(10) exI01020210.gif

(解答I-1-2-2)